Novinky
Časopis

Prague Pride Mag právě vychází. Pokud rádi cítíte vůni čerstvě vytištěného papíru, slyšíte šustění otáčených stránek a máte radost při čtení opravdového časopisu, objednejte si ho právě teď, ať máte...

více
Charitativní valentýnky

Potěšte na svatého Valentýna svou lásku charitativní valentýnkou. Vyjádříte tím své city a navíc podpoříte boj za LGBT práva v Česku. Valentýnku za vás odešleme 14. 2. dopoledne.   Na výběr máte z devíti...

více

Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Prague Pride

Znění platné od 31.07.2013

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.1. Prodávajícím se pro potřeby těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) rozumí zapsaný spolek Prague Pride, se sídlem v České republice, Praha 1, Nové Město, Opatovická 166/12, PSČ: 110 00, zapsané v registru občanských sdružení Ministerstva vnitra ČR č.j. VS/1-1/82527/10-R ze dne 28. prosince 2010, IČ: 22842730 (dále též jen „prodávající“).

1.2. Hlavními cíli prodávajícího, coby občanského sdružení, jsou podpora, propagace a prosazování tolerantní občanské společnosti a rovnosti příležitostí v České republice, pojmenovávání projevů a odstraňování příčin diskriminace z důvodu sexuální orientace a prosazování a hájení oprávněných zájmů členů sdružení.

1.3. Prodávající není plátcem DPH.

1.4. Prodávající provozuje internetový obchod Prague Pride, který je umístěn na internetových stránkách www.praguepride.com  a je na nich označen jako „eShop“(dále též jen „internetový obchod“).

1.5. Prodávající vystupuje ve smlouvách řídících se těmito VOP v pozici prodávajícího.

1.6. Kupujícím ve smyslu těchto VOP se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která vstupuje do vztahu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, a to v pozici kupujícího. Do vztahu s prodávajícím vstupuje kupující odesláním vyplněné objednávky.

1.7. Tyto VOP upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, které vznikají na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

1.8. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Čl. 2

Uživatelský účet kupujícího

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

2.2. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující prostřednictvím internetového obchodu zadávat objednávky.

2.3. V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu umožňuje, může kupující provádět činnosti uvedené výše v čl. 2.2. VOP též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

2.4. Při registraci do internetového obchodu a provádění činností dle čl. 2.2. a 2.3. VOP je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a/nebo při provádění činností dle čl. 2.2. a 2.3. VOP jsou ze strany prodávajícího považovány za aktuální, pravdivé a správné.

2.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen uchovávat v tajnosti informace nezbytné k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.6. Kupující není oprávněn umožnit užití svého uživatelského účtu žádné třetí osobě.

2.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v některém z následujících případů:

a) kupující nevyužívá svůj účet déle jak 12 měsíců;

b) kupující poruší své povinnosti z některé ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu;

c) prodávající rozhodne o ukončení činnosti internetového obchodu.

2.8. Kupující si je vědom, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě po 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Kupující bere na vědomí, že je nutné provádět odstávky internetového obchodu v důsledku údržby a oprav hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. údržby a oprav hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Čl. 3

Zboží a jeho cena

3.1. Zboží nabízené prodávajícím k prodeji je uvedeno v internetovém obchodu.

3.2. Ceny nabízeného zboží jsou konečné a zahrnují v sobě veškeré případné daně a poplatky.

3.3. Prodávající není plátcem DPH.

3.4. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou platné po dobu, po niž jsou uvedeny v internetovém obchodu.

3.5. Nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.6. V internetovém obchodu jsou uvedeny též informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.7. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží, případně též náklady vzniklé v souvislosti s placením ceny, jestliže tak tyto VOP stanoví. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou či kupní cenou i náklady uvedené v předchozí větě.

3.8. Prodávající může poskytovat z ceny zboží slevy různého druhu. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat.

Čl. 4

Objednávka

4.1. Kupující má možnost v internetovém obchodu prohlížet, vyhledávat a objednávat nabízené zboží.

4.2. Kupující objednává zboží elektronickou cestou prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře internetového obchodu.

4.3. Objednávkový formulář internetového obchodu obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží, přičemž objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku;

b) ceně samotného zboží;

c) způsobu úhrady kupní ceny za zboží;

d) způsobu doručení objednaného zboží;

e) nákladech spojených s dodáním zboží;

f) nákladech spojených se zaplacením kupní ceny, pokud tyto údaje nestanoví banka kupujícího ve svých podmínkách.

4.4. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ .

4.5. Kupujícím odeslaná objednávka, jež obsahuje všechny objednávkovým formulářem požadované náležitosti, představuje platný a závazný návrh na uzavření kupní smlouvy.

4.6. Údaje uvedené v objednávce jsou ze strany prodávajícího považovány za správné.

4.7. Odesláním objednávky kupující zároveň potvrzuje, že měl dostatečnou možnost se s těmito VOP seznámit, že se s nimi seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Čl. 5

Potvrzení objednávky

5.1. Bez prodleně po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu objednávku ve formě e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce.

5.2. Prodávající je však vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (kupř. s přihlédnutím k množství zboží, výši kupní ceny, předpokládaným nákladům na dopravu nebo kupř. při zjevné či pravděpodobné nesprávnosti jména či adresy kupujícího) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.3. Nepotvrdí-li prodávající objednávku kupujícímu do pěti pracovních dnů od doručení objednávky, není kupující svou objednávkou již vázán.

5.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku, tzn. kdy je potvrzení objednávky doručeno kupujícímu.

Čl. 6

Odmítnutí objednávky a odstoupení od potvrzené objednávky

6.1. Prodávající si vyhrazuje v následujících případech právo nepotvrdit objednávku či její část, anebo odstoupit od již potvrzené objednávky:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

b)  prodávající nemá zboží na skladě;

c) došlo k výrazné změně ceny zboží, a to buď ceny dodavatele, nebo ceny výrobní;

d) kupující si nevyzvedl zboží v odběrovém místě ve lhůtě k tomu určené;

e) kupující v minulosti neuhradil řádně a včas kupní cenu za zboží či její část;

f) kupující se v minulosti dopustil jiného porušení smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.

6.2. V případě, že nastane některá ze situací uvedených v čl. 4.1. VOP, kontaktuje prodávající kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

6.3. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, a mezi stranami nedojde k žádné dohodě o dalším postupu, je prodávající povinen převést zaplacenou kupní cenu nebo její část na účet, ze kterého kupující provedl platbu bezhotovostním bankovním převodem, anebo na účet, který kupující prodávajícímu sdělí v případě, že platba byla kupujícím provedena jiným způsobem, a to do 10 pracovních dnů od nepotvrzení objednávky či odstoupení od ní, resp. od sdělení čísla účtu pro vrácení kupní ceny či její části, jestliže je tento sdělen po nepotvrzení objednávky či odstoupení od ní. Nesdělí-li kupující prodávajícímu žádný účet ve lhůtě 10 dnů pracovních dnů od nepotvrzení objednávky či odstoupení od ní, vrátí prodávající zaplacenou kupní cenu nebo její část poštovní poukázkou na adresu bydliště či sídla, kterou kupující zadal v objednávce.

6.4. Oproti nároku kupujícího dle čl. 4.3. VOP je prodávající oprávněn započíst své pohledávky za kupujícím, zejména pak neuhrazené pohledávky z dřívějších objednávek kupujícího, náklady spojené s neúspěšným pokusem o dodání zboží, a to včetně balného, nákladů na přepravu či nákladů spojených s platbou kupní ceny či jejím vrácením kupujícímu, jakož i náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu a náklady spojené s vrácením uhrazené kupní ceny či její části kupujícímu.

Čl. 7

Platební podmínky

7.1. Kupující může v objednávce zvolit některý z následujících způsobů platby:

a) platební kartou;

b) bezhotovostním bankovním převodem;

c) na dobírku;

d) v hotovosti.

7.2.  Platba platební kartou:

a) Jestliže kupující zvolí platbu platební kartou, bude v objednávce přesměrován na platební bránu a je povinen postupovat podle pokynů, které se mu zobrazí.

b) Pro platbu kartou platí podmínky stanovené bankou kupujícího.

c) Prodávající akceptuje platební karty MasterCard a Visa .

d) Kupní cena se považuje za uhrazenou k okamžiku, ke kterému jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího.

7.3. Platba prostřednictvím paypal:

a) Jestliže kupující zvolí platbu prostřednictvím paypal, bude v objednávce přesměrován na platební terminál paypal a je povinen postupovat podle pokynů, které se mu zobrazí.

b) Pro platbu prostřednictvím paypal platí podmínky stanovené provozovatelem systému paypal, popř. bankou kupujícího.

c) Kupní cena se považuje za uhrazenou k okamžiku, ke kterému jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího.

7.4.  Platba bezhotovostním bankovním převodem:

a) Jestliže kupující zadá platbu bezhotovostním bankovním převodem, zašle prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou ve své objednávce zadal, informaci o celkové částce platby a variabilním symbolu.

b) Platby bezhotovostním bankovním převodem jsou realizovány ve prospěch účtu prodávajícího č. 2800413427 / 2010, vedený u FIO banky, IBAN: CZ83 2010 0000 0028 0041 3427, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX,.

c) Kupní cena je splatná ve lhůtě 5 dnů od doručení informací ve smyslu čl. 7.4. písm. a) VOP.

d) Kupní cena se považuje za uhrazenou k okamžiku, ke kterému jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího.

e) Jestliže však kupující při zadávání příkazu k úhradě nezadal variabilní symbol, který mu byl prodávajícím zaslán, pak se kupní cena za uhrazenou nepovažuje.

7.5. Platba na dobírku:

a) Jestliže kupující zvolí platbu kupní ceny na dobírku, pak zaplatí kupní cenu prostřednictvím dopravce, jímž je Česká pošta.

b) V případě platby kupní ceny na dobírku prodávající navýší kupní cenu o náklady na dobírku. Informaci o konkrétní částce, o kterou se kupní cena navyšuje o náklady na dobírku, se kupující dozví při vyplňování objednávkového formuláře.

c) Kupní cena je splatná při převzetí zboží.

d) Kupní cena se považuje za uhrazenou k okamžiku, ke kterému dojde k zaplacení kupní ceny navýšené o náklady na dobírku dopravci.

7.6. Platba v hotovosti:

a) Kupní cena je splatná při převzetí zboží.

b) Kupní cena se považuje za uhrazenou k okamžiku, ke kterému dojde k fyzickému předání peněz v  hotovosti v odběrovém místě osobě pověřené prodávajícím k tomu, aby kupní cenu jménem prodávajícího převzala.

7.7. Nedojde-li ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky ve smyslu čl. 5.2. VOP, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Čl. 8

Dodací podmínky – společná ustanovení

8.1. Kupující může v objednávce zvolit některý z následujících způsobů dodání:

a) prostřednictvím přepravce (Česká pošta), a to buď jako:

- doporučený dopis u zásilek menších rozměrů a váhy do 1 kg;

- balík u zásilek větších rozměrů anebo u zásilek o váze nad 1 kg; nebo

- balík do ruky;

b) osobním odběrem v některém z odběrových míst uvedených v internetovém obchodě.

8.2. Ustanovení čl. 8.1. VOP, jakož i ostatní dodací podmínky platí přiměřen i pro dodávky mimo území České republiky, a sice s výjimkou dodávek na území Slovenské republiky, kde se neuplatní podmínky a tarify České pošty nýbrž podmínky a tarify Slovenské pošty.

8.3. Vlastnické právo kupujícího ke zboží přechází k okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

Čl. 9

Dodací podmínky – dodání prostřednictvím přepravce

9.1. V případě, že kupující zvolil v objednávce platbu kupní ceny platební kartou, prostřednictvím paypal nebo bezhotovostním bankovním převodem, předá prodávající zboží přepravci za účelem přepravy zpravidla do 24 hodin od zaplacení kupní ceny.

9.2. V případě, že kupující zvolil v objednávce platbu kupní ceny na dobírku, předá prodávající zboží přepravci za účelem přepravy zpravidla do 24 hodin od potvrzení objednávky.

9.3. Zásilky jsou doručovány v expedičních dobách přepravce, jež na území České republiky zpravidla činí:

a) v případě doporučeného dopisu 2 – 3 dny od odeslání;

b) v případě balíku 7 dní (doba doručení není přepravcem garantována, zásilku je však možné sledovat na internetové stránce přepravce);

c) v případě obchodního balíku do druhého dne po odeslání, o kterém je kupující informován prostřednictvím elektronické pošty (obchodní balík může být uložen na poště 7 dní a kupující má možnost sledovat zásilku na internetové stránce přepravce).

9.4. V případě, že kupující zvolil v objednávce dodání zboží ve formě doporučeného dopisu, balíku či obchodního balíku  je prodávající oprávněn do kupní ceny zahnout též balné a poštovné. Informaci o konkrétní částce, o kterou se kupní cena navyšuje o balné a poštovné, se kupující dozví při vyplňování objednávkového formuláře.

9.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení

9.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a případně sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem průvodního dokladu přepravce kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

9.7. Kupující potvrdí převzetí zboží podpisem na průvodním dokladu přepravce.

9.8. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři.

Čl. 10

Dodací podmínky – osobní odběr v odběrovém místě

10.1. Objednané zboží je v odběrovém místě připraveno pro kupujícího k odběru až v okamžiku, kdy obdrží od prodávajícího samostatný e-mail, kterým bude informován o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k odběru v odběrovém místě. Objednané zboží je v odběrovém místě připraveno k odběru zpravidla během 2 – 3 dnů od potvrzení objednávky, tento údaj je však pouze orientační a vždy se kupujícímu doporučuje vyčkat na obdržení samostatného informačního e-mailu o připravení zboží k odběru.

10.2. Do kupní ceny se nezapočítává žádné balné ani poštovné.

10.3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží.

10.4. Kupující potvrdí převzetí zboží podpisem na průvodním dokladu.

Čl. 11

Odpovědnost za vady, záruku

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména pak ustanovením § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“), jakož i platnými právními předpisy na ochranu spotřebitele.

11.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Že je zboží bez vad znamená, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, ze strany prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Za vadu zboží se považuje i skutečnost, že je kupujícímu dodáno jiné zboží než objednané, nebo skutečnost, že je kupujícímu dodáno zboží v jiném množství či hmotnosti než objednaném.

11.3. V případě, že má zboží vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující má právo volby, zda bude požadovat výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

11.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

11.5. V případě potravinářského zboží činí záruční doba osm dní, není-li uvedeno na zboží jinak.

11.6. V případě spotřebního zboží činí záruční doba 24 měsíců.

11.7. Záruka se nevztahuje na:

a) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

b) vady vzniklé v důsledku nesprávného užívání věci;

c) vady vzniklé neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby;

d) vady vzniklé mechanickým poškozením;

e) vady vzniklé živelnými pohromami (kupř. vodou, ohněm, bleskem) jinými vnějšími vlivy a zásahy vyšší moci.

11.8. Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti, písemně na adrese sídla prodávajícího. Současně musí do sídla prodávajícího doručit zboží, ve vztahu k němuž nároky z vad uplatňuje, a to včetně dokladu o doručení zboží kupujícímu.

11.9. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení uplatnění vad zboží a samotného zboží zašle kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující svá práva uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající je dále povinen kupujícímu zaslat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, anebo případné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11.10. Reklamované zboží zašle kupující na místo uplatnění reklamace prostřednictvím přepravce jako běžnou zásilku, nikoli dobírku (zboží zaslané zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno prostřednictvím přepravce.

11.11. Kupující je povinen reklamované zboží zaslat kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího či přepravce, tedy v originálním obalu či jiném obalu stejné kvality a včetně všech součástí dodávky, jakož i případných návodů k obsluze. Za nevhodně zabalené zásilky přepravce neručí. Prodávající zpravidla neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nevhodném obalu nebude brán zřetel.

11.12. Přepravu reklamovaného zboží hradí kupující. Jestliže je uznána oprávněnost reklamace, uhradí prodávající kupujícímu náhradu prokázaných nákladů na přepravu reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět kupujícímu na vlastní náklady.

11.13. Po obdržení reklamace a reklamovaného zboží, zahájí prodávající reklamační řízení a je povinno reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

11.14. Bližší informace o stavu reklamace získá kupující na základě dotazu zaslaného prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy

12.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů, jakož i od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

12.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 12.1. VOP  či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

12.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné podobě a musí být odesláno na adresu sídla prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od doručení zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže v ní došlo k prokazatelnému odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

12.4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí vrátit zboží prodávajícímu na adresu jeho sídla poštou (nikoliv však jako dobírku; zboží zaslané zpět na dobírku nebude převzato) do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, a to včetně potvrzení o doručení zboží. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set Korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží.  Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

12.5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v originálním obalu či jiném obalu stejné kvality a včetně všech součástí dodávky, jakož i případných návodů k obsluze. Za nevhodně zabalené zásilky přepravce neručí.

12.6. Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

12.7. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku VOP vrátí prodávající kupní cenu včetně částky za dodání zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 12.5. VOP, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Jestliže kupující žádný účet neurčil, pak prodávající vrátí kupní cenu poštovní poukázkou na adresu bydliště či sídla, kterou kupující zadal v objednávce.

12.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude zničeno, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 12.4. VOP je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

12.9. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a s vrácením zaplacené kupní ceny či její části kupujícímu. Prodávající může tento svůj nárok započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Čl. 13

Ochrana osobních údajů

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

13.2. Vyplněním objednávkového formuláře a odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.

13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Dále kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

13.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího.

13.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů;

c) kupující má práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele osobních údajů porušeno právo kupujícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Čl. 14

Doručování

14.1. Není-li dohodnuto či stanoveno jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).  Jestliže to VOP připouštějí, je možné doručovat též prostřednictvím elektronické pošty.

14.2. Prodávajícímu je doručováno:

a) na adresu sídla, jež zní:

Prague Pride

Opatovická 166/12

110 00 Praha 1 – Nové Město

b) na e-mailovou adresu eshop@praguepride.com

14.3. Kupujícímu je doručováno na adresu bydliště či sídla a případně též na adresu elektronické pošty, které kupující uvedl ve svém uživatelském účtu či při vyplňování objednávky.

14.4. Zpráva se považuje za doručenou:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty (integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem);

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;

c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;

d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Čl. 15

Společná a závěrečná ustanovení

15.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 18.07.2012.

15.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

15.3. Aktuální znění podmínek je dostupné na internetových stránkách eshop.praguepride.com a v sídle prodávajícího.

15.4. Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží v rámci veřejné sbírky, jestliže prodej zboží spadá pod veřejnou sbírku) a vedle toho též v rámci tzv. vedlejší činnosti občanského sdružení.

15.6. Kontrolu nad činností prodávajícího, coby občanského sdružení, provádí především Ministerstvo vnitra České republiky. V otázkách veřejné sbírky provádí kontrolu Magistrát hlavního města Prahy.

15.7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

15.8. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

15.9. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

15.10. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

15.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo na internetové stránky, na nichž je internetový obchod umístěn, v rozporu s jejich určením.

15.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv v internetovém obchodě dle těchto VOP, jakož i při další komunikaci v souvislosti s nimi. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (kupř. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

15.13.  Kupní smlouva je uzavírána v českém anebo v českém a anglickém jazyku, a to dle volby kupujícího. V případě nejasností či v případě nesrovnalostí mezi českým a anglickým zněním má přednost znění české.

15.14. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

15.15. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

15.16. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

V Praze dne 31.07.2013

Czeslaw Walek

předseda

Prague Pride

 

Copyright 2017 - 2019 © Prague Pride shop